je bent niet ingelogd. inloggen

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Jonge Bedrijven Netwerk Groningen

Vastgesteld te Groningen op: 4 januari 2018

Algemene bepalingen

Art. 1.1 Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op de Stichting Jonge Bedrijven Netwerk, haar bestuur en de bij deze stichting aangesloten personen en bedrijven. Daarnaast zijn deze bepalingen van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de faciliteiten die de stichting biedt.

Art. 1.2 De Stichting Jonge Bedrijven Netwerk zal in dit huishoudelijke reglement worden aangeduid met ‘de Stichting JBN’. Het bestuur van de stichting JBN wordt aangeduid als ‘het bestuur’.

Art. 1.3 De bij de Stichting JBN aangesloten personen en bedrijven worden in dit huishoudelijk reglement aangeduid met 'aangeslotene(n)'.

Art. 1.4 Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur op basis van artikel 10 van de statuten van de Stichting JBN welke d.d. 14 mei 2002 bij notariële akte zijn vastgesteld, of de in aanvulling hierop of ter vervanging hiervan vastgestelde statuten van de stichting JBN, verder te noemen ‘de statuten’.

Werkwijze

Art. 2.1 De Stichting JBN tracht haar doel, als omschreven in de statuten, te verwezenlijken door het organiseren en houden van bijeenkomsten, workshops, activiteiten, bedrijfsbezoeken, netwerkborrels en het begeleiden van nieuwe aangeslotenen.

Art. 2.2 FunctionarissenHet bestuur kan voor de uitvoer van haar taken één of meerdere functies vaststellen. Er worden twee soorten functies onderscheiden; functies die voor onbepaalde tijd gelden en functies die voor beperkte tijdsduur of beperkt doel in het leven worden geroepen. Alleen de in artikel 3.1 bedoelde aangeslotenen kunnen een functie bekleden zoals onder a wordt bedoeld.

Een aangeslotene, hierna verder te noemen “functionaris”, wordt door het bestuur voor het bekleden van een onder a bedoelde functie voor de duur van tenminste één jaar benoemd.

De functionaris is belast met het organiseren dan wel het uitvoeren van activiteiten voor de Stichting JBN. De functionaris is verantwoording schuldig aan het bestuur over de door hem/haar ontplooide activiteiten en de financiële consequenties daarvan.

De functionaris is niet bevoegd namens de Stichting JBN financiële en juridische verplichtingen aan te gaan of de Stichting JBN anderszins te committeren, tenzij hiervoor door het bestuur toestemming is gegeven.

Indien hij/zij dit wenst, kan een functionaris aftreden.

Indien het bestuur dit nodig acht, ontslaat het een functionaris. Indien een functionaris dit wenst, motiveert het bestuur dit besluit.

Indien een functionaris eigen correspondentie voert, dient er een duplicaat, al dan niet elektronisch, aan het bestuur overhandigd te worden.

Functionarissen stellen werkplannen en bijbehorende deelbegrotingen op, op basis van het door het bestuur vastgestelde beleid en deze ter beoordeling bij het bestuur in te dienen. Functionarissen dienen een draaiboek bij te houden en een verslag op te stellen van alle georganiseerde activiteiten en deze ter goedkeuring af te stemmen met het bestuur.

Aangeslotenen

Art. 3.1 De stichting JBN kent aangeslotenen. Slechts zij die zijn aangesloten bij de Stichting JBN kunnen deelnemen aan de door haar georganiseerde activiteiten.

Art. 3.2 Aangeslotenen mogen per activiteit één introducé meenemen mits vooraf aangemeld, met een maximum van twee activiteiten per introducé. Het bestuur kan voorafgaand aan een activiteit aangeven dat introducés niet welkom zijn. Een belangstellende die niet door een aangeslotene is geïntroduceerd, kan eveneens maximaal aan twee activiteiten deelnemen. De belangstellende dient zich vooraf aan te melden. Het bestuur kan voorafgaand aan een activiteit aangeven, dat belangstellenden en/of introducés niet welkom zijn.

Art. 3.3 Zij die zich kunnen aansluiten zijn:

  • Ondernemers wiens onderneming korter dan vijf jaar staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Is men langer dan vijf jaar ondernemer dan vraagt hebt bestuur om een motivatie voor aansluiting;
  • Zij die zelfstandig en niet in loondienst zijn, een vrij beroep uitoefenen en minder dan vijf jaar zelfstandig zijn gevestigd doch tot uiterlijk 31 december 2009 (conform de overgangsregeling van de Kamer van Koophandel), niet verplicht zijn tot inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Art. 3.4 Het staat het bestuur vrij om degene die aansluiting zoekt bij de stichting JBN en die blijkens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister of blijkens zijn feitelijke activiteiten zich richt op dezelfde of concurrerende doelen als de stichting, uit te sluiten van aansluiting.

Art. 3.5 De aangeslotenen hebben noch enig stemrecht in enige vergadering van de Stichting JBN of haar bestuur, noch zijn zij op andere wijze betrokken bij de benoeming van het bestuur van de Stichting JBN.

Art. 3.6 Het bestuur verstrekt alleen naam- en adresgegevens aan haar Partners en Sponsoren als er geen commerciële doelstelling aan ten grondslag ligt.

Financiële verplichtingen

Art. 4.1 Zij die aangesloten zijn bij de Stichting JBN dienen hiertoe een jaarlijkse bijdrage te voldoen. De te betalen bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en wordt jaarlijks aan de aangeslotenen gefactureerd in de maand januari. Betaling hiervan dient te geschieden binnen dertig dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum. Op verzoek van de aangeslotene is de mogelijkheid aanwezig voor een betalingsregeling in termijnen.

Art. 4.2 De stichting JBN kan voor de door haar te organiseren activiteiten een al dan niet kostendekkende bijdrage in rekening brengen. Dit zal aan de aangeslotene worden gefactureerd.

Art. 4.3 Wanneer een factuur niet binnen de eerste termijn van dertig dagen is voldaan is de aangeslotene in verzuim. De aangeslotene is vanaf dan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande totaalbedrag. Aangeslotenen die niet tijdig betalen ontvangen na dertig dagen een eerste herinnering. Is er na veertien dagen nog niet betaald dan gaat het bestuur de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de aangeslotene.

Art. 4.4 Wanneer een aangeslotene in verzuim is met de betaling van enige factuur kan het bestuur deze aangesloten weigeren bij de door de Stichting JBN georganiseerde activiteiten.

Art. 4.5 Wanneer een aangeslotene niet of niet tijdig voldoet aan de op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiende uit het aangesloten zijn bij de Stichting JBN dan kan het bestuur, eenzijdig, besluiten om aansluiting te beëindigen.

Art. 4.6 Een eventuele nieuwe aanmelding van de voormalige aangeslotene zal pas één jaar na een eerdere beëindiging van de aansluiting bij de Stichting JBN in behandeling worden genomen. De aanvraag kan in dat geval slechts middels eenstemmig bestuursbesluit worden geaccepteerd.

Art. 4.7 De bijdrage van de stichting JBN loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij toetreding tot de Stichting JBN gedurende het lopende boekjaar, zal de bijdrage ingaan op de eerste van de volgende maand.

Art. 4.8 Aangeslotenen zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen.

Art. 4.9 Het staat een aangeslotene vrij om de aansluiting bij de Stichting JBN te allen tijde te beëindigen. Dit dient echter wel vóór 1 januari van het aankomende contributiejaar te geschieden. Beëindiging van de aansluiting kan zowel schriftelijk dan wel per e-mail. In geen geval zal de Stichting JBN gehouden zijn tot het restitueren van enig bedrag aan de (voormalige) aangeslotene.

Slotbepalingen

Art. 5.1 De bepalingen in dit reglement vinden hun oorsprong in de statuten. Daar waar deze (ogenschijnlijk) in strijd zijn met de laatstgenoemde, dient de desbetreffende bepaling herzien te worden en zijn de statuten leidend.

Art. 5.2 In die gevallen, waarin de reglementen, noch de statuten, noch de wet voorziet, beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen.

Art. 5.3 Alle bestuursleden zijn gehouden de statuten en het reglement te kennen, na te leven en op naleving toe te zien.

Agenda

15 DEC
17:30 - 21:00
(GEANNULEERD) JBN Netwerkborrel | December - Eindjaars stamppoteditie
Pacific, Oosterstraat 65, Groningen
Meer informatie
12 JAN
19:30 - 21:30
JBN workshop (onder voorbehoud)
Pacific, Oosterstraat 65, Groningen
Meer informatie
26 JAN
17:30 - 20:00
JBN Netwerkborrel | Januari
Pacific, Oosterstraat 65, Groningen
Meer informatie
23 FEB
17:30 - 20:00
JBN Netwerkborrel | Februari
Pacific, Oosterstraat 65, Groningen
Meer informatie
30 MAR
17:30 - 20:00
JBN Netwerkborrel | Maart
Pacific, Oosterstraat 65, Groningen
Meer informatie